شاید برای شما هم سوال باشد ، حداقل برای دوستان دانشگاهی من که خیلی سوال بود ، خلاصه از وقتی که دوستان فهمیدند که میخام طلبه بشم یکی از اولین سوالاتشون موضوع درآمد و شهریه بود .